123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Zasady licencjonowania

Oprogramowanie do­stęp­ne w na­szym serwisie nie jest sprze­da­wa­ne, a li­cen­cjo­no­wa­ne. Ozna­cza to, że ku­pu­jesz (lub otrzy­mu­jesz bez­płat­nie – w przy­pad­ku wer­sji de­mon­stra­cyj­nych lub ogra­ni­czo­nych cza­so­wo) wy­łą­cznie li­cen­cję na pra­wo do ko­rzy­sta­nia z pro­gra­mu.

Pro­du­cent pro­gra­mu ofe­ru­je trzy ro­dza­je li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu Pro­je­ktor K3D. Po­ni­żej oma­wia­my te li­cen­cje oraz po­da­je­my wzor­ce umów li­cen­cyj­nych dla każ­de­go z ty­pów li­cen­cji wraz z obja­śnie­nia­mi.

1. Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa

Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa udzie­la­na jest na czas nie­okre­ślo­ny.

Uwaga! Pro­je­ktor K3D jest też ele­men­tem pa­kie­tu Kom­bi. Je­śli na­bę­dziesz ca­ły pa­kiet, to nie bę­dziesz po­trze­bo­wał oso­bnej li­cen­cji na Pro­je­ktor K3D.

Li­cen­cja mo­że być udzie­lo­na na do­wol­ną li­czbę sta­no­wisk i nie jest przy­pi­sa­na do kon­kret­ne­go kom­pu­te­ra. Pro­gram mo­że być prze­no­szo­ny z kom­pu­te­ra na in­ny kom­pu­ter pod wa­run­kiem prze­strze­ga­nia li­czby je­dno­cześ­nie za­in­sta­lo­wa­nych sta­no­wisk zgo­dnej z li­czbą wy­szcze­gól­nio­ną w umo­wie li­cen­cyj­nej.

Pro­gram in­sta­lu­ją­cy pod­czas in­sta­la­cji pro­gra­mu łą­czy się po­przez In­ter­net z na­szym ser­we­rem w ce­lu uwie­rzy­tel­nie­nia li­cen­cji. Ope­ra­cja ta jest wy­ko­ny­wa­na je­dno­krot­nie i mo­że być za­stą­pio­na udo­stęp­nie­niem na pen­dri­vie klu­cza ak­ty­wu­ją­ce­go.

Klucz ak­ty­wa­cyj­ny pro­gra­mu (sta­no­wią­cy nie­wiel­kich roz­mia­rów plik) użyt­ko­wnik może po­brać ze swo­je­go kon­ta użyt­ko­wni­ka po za­lo­go­wa­niu się do swo­je­go kon­ta.

Po­nie­waż nie mo­że­my za­gwa­ran­to­wać po­pra­wnej pra­cy na­sze­go ser­we­ra na czas nie­okre­ślo­ny, prze­ka­zu­je­my użyt­ko­wni­ko­wi wspo­mnia­ny wy­żej klucz ak­ty­wa­cyj­ny. Je­śli użyt­ko­wnik zgu­bi ten klucz, to nie mo­że­my za­gwa­ran­to­wać je­go od­two­rze­nia w nie­zna­nej nam przy­szło­ści. Dla­te­go waż­ne jest, aby użyt­ko­wnik za­dbał o za­bez­pie­cze­nie za­rów­no klu­cza ak­ty­wa­cyj­ne­go, jak i sa­me­go pli­ku in­sta­la­cyj­ne­go.

Mi­mo, że li­cen­cja jest bez­ter­mi­no­wa nie mo­że­my rów­nież za­gwa­ran­to­wać, że pro­gram bę­dzie pra­co­wał pod kon­tro­lą przy­szłych sy­ste­mów ope­ra­cyj­nych i na przy­szłych kom­pu­te­rach.

Po­za ewen­tual­nym wspo­mnia­nym wy­żej je­dno­krot­nym po­łą­cze­niem z na­szym ser­we­rem, li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa nie wy­ma­ga do pra­cy pro­gra­mu ak­ty­wne­go po­łą­cze­nia z In­ter­ne­tem.

Sprawdź tę li­cen­cję w sklepie.

Li­cen­cja bez­ter­mi­no­wa opar­ta jest o na­stę­pu­ją­cy wzo­rzec umo­wy:

Li­cen­cja

na użyt­ko­wa­nie ko­pii pro­gra­mu Projektor K3D o nu­me­rze li­cen­cyj­nym

(tu nu­mer li­cen­cji na­da­ny przez pro­du­cen­ta)

Pro­du­cent oraz wła­ści­ciel praw au­tor­skich do pro­gra­mu, tj. fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we z sie­dzi­bą w Ko­sza­li­nie przy uli­cy Za­ko­le 20/7, udzie­la li­cen­cjo­bior­cy nie­wy­łą­cznej li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie ko­pii pro­gra­mu Projektor K3D) v. (tu nu­mer wer­sji) na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:

 1. Za­in­sta­lo­wa­nie programu ozna­cza, że li­cen­cjo­bior­ca zga­dza się na wszyst­kie wa­run­ki ni­niej­szej umo­wy li­cen­cyj­nej. Li­cen­cjo­bior­ca jest użyt­ko­wni­kiem ko­pii pro­gra­mu o in­dy­wi­dual­nym nu­me­rze li­cen­cyj­nym (tu nu­mer li­cen­cji) na­da­nym przez pro­du­cen­ta.

 2. Li­cen­cjo­bior­ca zo­bo­wią­zu­je się do:
  1. a)nieu­do­stęp­nia­nia po­sia­da­nej ko­pii pro­gra­mu, nu­me­ru li­cen­cji oraz pli­ku z klu­czem ak­ty­wu­ją­cym in­nym oso­bom w ża­dnej for­mie,
  2. b)nie­zmie­nia­nia ko­du pro­gra­mu w ja­kim­kol­wiek ce­lu,
  3. c)nie­wy­ko­rzy­sty­wa­nia w czę­ści lub w ca­ło­ści ja­kich­kol­wiek in­for­ma­cji za­war­tych w pli­kach pro­gra­mu lub w do­ku­men­ta­cji pro­gra­mu do ce­lów in­nych niż użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu zgo­dnie z je­go prze­zna­cze­niem.

  Nie­do­trzy­ma­nie przez li­cen­cjo­bior­cę wa­run­ków umo­wy spo­wo­du­je żą­da­nie przez pro­du­cen­ta od li­cen­cjo­bior­cy po­kry­cia wszyst­kich strat z te­go wy­ni­ka­ją­cych.

 1. Pro­du­cent zo­bo­wią­zu­je się do:
  1. a)za­pe­wnie­nia po­pra­wnej pra­cy pro­gra­mu pod sy­ste­ma­mi ope­ra­cyj­ny­mi: Win­dows XP, Win­dows 7 i Win­dows 10,
  2. b)bez­płat­ne­go po­pra­wia­nia błę­dów wska­za­nych przez ku­pu­ją­ce­go przez okres obo­wią­zy­wa­nia umo­wy li­cen­cyj­nej, je­dnak nie dłu­żej niż okres je­dne­go ro­ku od dnia za­ku­pu. Za błę­dy uwa­ża się ta­kie dzia­ła­nie pro­gra­mu, któ­re jest nie­zgo­dne z opi­sem za­war­tym w pli­kach po­mo­cy do pro­gra­mu oraz każ­de dzia­ła­nie pro­gra­mu pro­wa­dzą­ce do za­wie­sze­nia (czy­li nie­kon­tro­lo­wa­ne­go za­trzy­ma­nia pra­cy) pro­gra­mu.
   In­ne po­praw­ki, udos­ko­na­le­nia lub wpro­wa­dze­nie no­wych fun­kcji, a w szcze­gól­no­ści do­sto­so­wa­nie pro­gra­mu do pra­cy pod kon­tro­lą przy­szłych sy­ste­mów ope­ra­cyj­nych, pro­du­cent wy­ko­na nie­od­płat­nie lub od­płat­nie w za­leż­no­ści od stop­nia zło­żo­no­ści wpro­wa­dzo­nych zmian.

 2. Pro­du­cent ani sprze­daw­ca nie od­po­wia­da­ją za wszel­kie stra­ty wy­ni­ka­ją­ce z uży­wa­nia bądź nie­moż­no­ści uży­wa­nia pro­gra­mu.

 3. Program mo­że być użyt­ko­wa­ny na (tu wy­szcze­gól­nio­na li­czba sta­no­wisk).
 4. Li­cen­cja udzie­la­na jest na czas nie­okre­ślo­ny.

 5. Fak­tu­ra za­ku­pu jest je­dy­nym do­wo­dem le­gal­ne­go po­sia­da­nia i użyt­ko­wa­nia ko­pii pro­gra­mu, o któ­rym mo­wa.

 6. W spra­wach nie ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szej li­cen­cji obo­wią­zu­ją prze­pi­sy Usta­wy o Pra­wie Au­tor­skim i Pra­wach Po­kre­wnych.

2. Li­cen­cja cza­so­wa bez­płat­na

Li­cen­cja cza­so­wa bez­płat­na udzie­la­na jest zaw­sze na okres 30 dni. W tym wa­rian­cie li­cen­cja ge­ne­ro­wa­na jest au­to­ma­tycz­nie przez nasz ser­wer po wy­sła­niu przez in­sta­la­tor in­for­ma­cji iden­ty­fi­ku­ją­cych kom­pu­ter, na któ­rym roz­po­czę­to pro­ces in­sta­la­cji. Tak wy­ge­ne­ro­wa­na li­cen­cja jest przy­pi­sa­na do kom­pu­te­ra, na któ­rym za­in­sta­lo­wa­no pro­gram i jest zaw­sze je­dno­sta­no­wis­ko­wa. Nie ma moż­li­wo­ści wie­lo­krot­ne­go in­sta­lo­wa­nia pro­gra­mu na tej li­cen­cji (tzn. bez­płat­nej 30-dnio­wej) na tym sa­mym kom­pu­te­rze.

Użyt­ko­wnik nie otrzy­mu­je klu­cza ak­ty­wu­ją­ce­go pro­gram. Ak­ty­wa­cja mu­si się od­być po­przez po­łą­cze­nie z na­szym ser­we­rem przez In­ter­net.

Upływ cza­su waż­no­ści li­cen­cji od­mie­rza­ny jest nie w kom­pu­te­rze użyt­ko­wni­ka, a na na­szym ser­we­rze, dla­te­go pro­gram cyk­licz­nie łą­czy się z na­szym ser­we­rem w ce­lu spraw­dze­nia sta­nu li­cen­cji. Brak po­łą­cze­nia z In­ter­ne­tem unie­moż­li­wia uru­cho­mie­nie pro­gra­mu.

Po upły­wie 30 dni od­po­wie­dni ko­mu­ni­kat po­in­for­mu­je użyt­ko­wni­ka o wy­gaś­nię­ciu li­cen­cji, ale li­cen­cja nie jest usu­wa­na z ser­we­ra. Moż­na prze­dłu­żyć jej waż­ność al­bo przez wy­ku­pie­nie li­cen­cji bez­ter­mi­no­wej lub cza­so­wej płat­nej (zgo­dnie z Cen­ni­kiem), al­bo – w uza­sa­dnio­nych wy­pad­kach – po in­dy­wi­dual­nym usta­le­niu te­go z pro­du­cen­tem pro­gra­mu (office@3n.com.pl).

Po sze­ściu mie­sią­cach od wy­gaś­nię­cia li­cen­cji jest ona usu­wa­na z ser­we­ra. Po usu­nię­ciu li­cen­cji z ser­we­ra nie ma moż­li­wo­ści po­no­wne­go uak­ty­wnie­nia pro­gra­mu, któ­ry był za­in­sta­lo­wa­ny z ta­ką li­cen­cją.

Li­cen­cja cza­so­wa bez­płat­na opar­ta jest o na­stę­pu­ją­cy wzo­rzec umo­wy:

Li­cen­cja

na użyt­ko­wa­nie ko­pii pro­gra­mu Projektor K3D o nu­me­rze li­cen­cyj­nym

(tu nu­mer li­cen­cji na­da­ny przez pro­du­cen­ta)

Pro­du­cent oraz wła­ści­ciel praw au­tor­skich do pro­gra­mu, tj. fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we z sie­dzi­bą w Ko­sza­li­nie przy uli­cy Za­ko­le 20/7, udzie­la li­cen­cjo­bior­cy bez­płat­nej nie­wy­łącz­nej li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie ko­pii pro­gra­mu Pro­je­ktor K3D v. (tu nu­mer wer­sji) na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:

 1. Za­in­sta­lo­wa­nie pro­gra­mu ozna­cza, że li­cen­cjo­bior­ca zga­dza się na wszyst­kie wa­run­ki ni­niej­szej umo­wy li­cen­cyj­nej. Li­cen­cjo­bior­ca jest użyt­ko­wni­kiem ko­pii pro­gra­mu o in­dy­wi­dual­nym nu­me­rze li­cen­cyj­nym (tu nu­mer li­cen­cji) na­da­nym przez pro­du­cen­ta.

 2. Li­cen­cjo­bior­ca zo­bo­wią­zu­je się do:
  1. a)nieu­do­stęp­nia­nia po­sia­da­nej ko­pii pro­gra­mu oraz nu­me­ru li­cen­cji in­nym oso­bom w ża­dnej for­mie,
  2. b)nie­zmie­nia­nia ko­du pro­gra­mu w ja­kim­kol­wiek ce­lu,
  3. c)nie­wy­ko­rzy­sty­wa­nia w czę­ści lub w ca­ło­ści ja­kich­kol­wiek in­for­ma­cji za­war­tych w pli­kach pro­gra­mu lub w do­ku­men­ta­cji pro­gra­mu do ce­lów in­nych niż użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu zgo­dnie z je­go prze­zna­cze­niem.

 1. Nie­do­trzy­ma­nie przez li­cen­cjo­bior­cę wa­run­ków umo­wy spo­wo­du­je żą­da­nie przez pro­du­cen­ta od li­cen­cjo­bior­cy po­kry­cia wszyst­kich strat z te­go wy­ni­ka­ją­cych.

 1. Pro­du­cent nie od­po­wia­da za wszel­kie stra­ty wy­ni­ka­ją­ce z uży­wa­nia bądź nie­moż­no­ści uży­wa­nia pro­gra­mu.

 2. Program mo­że być użyt­ko­wa­ny na je­dnym sta­no­wis­ku.

 3. Li­cen­cja udzie­la­na jest na 30 dni, a upływ cza­su bę­dzie od­mie­rza­ny na ser­we­rze fir­my 3N po­cząw­szy od dnia (tu po­da­na da­ta uak­ty­wnie­nia li­cen­cji). W ce­lu od­mie­rza­nia upły­wu cza­su pro­gram bę­dzie okre­so­wo wy­ma­gał po­łą­cze­nia z In­ter­ne­tem. Po upły­wie cza­su waż­no­ści li­cen­cji pro­gram zo­sta­nie au­to­ma­tycz­nie za­blo­ko­wa­ny.

 4. W spra­wach nie ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szej li­cen­cji obo­wią­zu­ją prze­pi­sy Usta­wy o Pra­wie Au­tor­skim i Pra­wach Po­kre­wnych.

3. Li­cen­cja na wer­sję de­mon­stra­cyj­ną

Li­cen­cja na wer­sję de­mon­stra­cyj­ną udzie­la­na jest na czas nie­okre­ślo­ny. W tym wa­rian­cie li­cen­cja ge­ne­ro­wa­na jest au­to­ma­tycz­nie przez pro­gram in­sta­la­cyj­ny. Nie jest wy­ma­ga­ne po­łą­cze­nie z na­szym ser­we­rem za­rów­no pod­czas in­sta­la­cji, jak i póź­niej pod­czas pra­cy pro­gra­mu.

Wer­sja de­mon­stra­cyj­na ma pe­wne ogra­ni­cze­nia fun­kcjo­nal­no­ści, ta­kie jak np.: za­blo­ko­wa­ny za­pis do­ku­men­tów, za­blo­ko­wa­ne ope­ra­cje na schow­ku sy­ste­mo­wym, czy do­da­wa­nie tzw. zna­ku wo­dne­go, itp.

Kon­kret­ne ogra­ni­cze­nia wer­sji de­mon­stra­cyj­nej za­le­żą od kon­kret­nej wer­sji ak­tual­nie do­stęp­nej na ser­we­rze. W mia­rę sta­rze­nia się pro­gra­mu star­sze fun­kcjo­nal­no­ści mo­gą być od­blo­ko­wy­wa­ne, a no­we – za­blo­ko­wa­ne.
Li­cen­cja na wer­sję de­mon­stra­cyj­ną opar­ta jest o na­stę­pu­ją­cy wzo­rzec umo­wy:

Li­cen­cja

na użyt­ko­wa­nie ko­pii wer­sji de­mon­stra­cyj­nej pro­gra­mu Projektor K3D

Pro­du­cent oraz wła­ści­ciel praw au­tor­skich do pro­gra­mu, tj. fir­ma 3N Usłu­gi Kom­pu­te­ro­we z sie­dzi­bą w Ko­sza­li­nie przy uli­cy Za­ko­le 20/7, udzie­la li­cen­cjo­bior­cy nie­wy­łą­cznej li­cen­cji na użyt­ko­wa­nie ko­pii wer­sji de­mon­stra­cyj­nej pro­gra­mu Projektor K3D v. 9.x na na­stę­pu­ją­cych wa­run­kach:

 1. Za­in­sta­lo­wa­nie pro­gra­mu ozna­cza, że li­cen­cjo­bior­ca zga­dza się na wszyst­kie wa­run­ki ni­niej­szej umo­wy li­cen­cyj­nej.

 2. Li­cen­cjo­bior­ca zo­bo­wią­zu­je się do:
  1. a)nie­zmie­nia­nia ko­du pro­gra­mu w ja­kim­kol­wiek ce­lu,
  2. b)nie­wy­ko­rzy­sty­wa­nia w czę­ści lub w ca­ło­ści ja­kich­kol­wiek in­for­ma­cji za­war­tych w pli­kach pro­gra­mu lub w do­ku­men­ta­cji pro­gra­mu do ce­lów in­nych niż użyt­ko­wa­nie pro­gra­mu zgo­dnie z je­go prze­zna­cze­niem.

  Nie­do­trzy­ma­nie przez li­cen­cjo­bior­cę wa­run­ków umo­wy spo­wo­du­je żą­da­nie przez pro­du­cen­ta od li­cen­cjo­bior­cy po­kry­cia wszyst­kich strat z te­go wy­ni­ka­ją­cych.

 1. Pro­du­cent nie od­po­wia­da za wszel­kie stra­ty wy­ni­ka­ją­ce z uży­wa­nia bądź nie­moż­no­ści uży­wa­nia pro­gra­mu.

 2. Wer­sja de­mon­stra­cyj­na pro­gra­mu mo­że być użyt­ko­wa­na na do­wol­nej li­czbie kom­pu­te­rów.

 3. Li­cen­cja udzie­la­na jest na czas nie­okre­ślo­ny.

 4. Ogra­ni­cze­nia wer­sji de­mon­stra­cyj­nej po­le­ga­ją mię­dzy in­ny­mi na:
  1. a)nie­moż­no­ści wy­ko­na­nia fun­kcji za­pi­su da­nych (do­ku­men­tów, itp.) na dys­ku,
  2. b)nie­moż­no­ści ko­pio­wa­nia da­nych do schow­ka,
  3. c)do­da­wa­niu w nie­któ­rych sy­tua­cjach tzw. zna­ku wo­dne­go,
  4. d)in­nych ogra­ni­cze­niach wpro­wa­dza­nych w za­leż­no­ści od kon­kret­nej wer­sji pro­gra­mu.

 5. W spra­wach nie ure­gu­lo­wa­nych w ni­niej­szej li­cen­cji obo­wią­zu­ją prze­pi­sy Usta­wy o Pra­wie Au­tor­skim i Pra­wach Po­kre­wnych.

4. Li­cen­cje firm trze­cich wy­ko­rzy­sta­ne w pa­kie­cie

W pro­gra­mie wy­ko­rzy­sta­no bib­lio­te­kę do od­czy­tu i za­pi­su pl­ików JPG opar­tą na pra­cach In­de­pen­dent JPEG Group zgodnie z licencją.

W programie wykorzystano bibliotekę do odczytu i zapisu plików PNG zgodnie z licencją.