123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Me­nu kon­fi­gu­ra­cyj­ne

Me­nu kon­fi­gu­ra­cyj­ne – ozna­czo­ne iko­ną Menu Pliki po­zwa­la zmie­niać opcje do­ku­men­tu oraz skon­fi­gu­ro­wać glo­bal­ne op­cje pro­gra­mu.

Fot. 1.
Me­nu kon­fi­gu­ra­cyj­ne

Me­nu za­wie­ra dwie gru­py op­cji:
  1. Op­cje dokumentu
  2. Op­cje programu


  1. Op­cje do­ku­men­tu   ^

W tej gru­pie ma­my trzy op­cje włą­cza­ne zna­czni­ka­mi. Są to na­stę­pu­ją­ce op­cje:
  • Kom­pre­suj bit­ma­py pod­czas za­pi­su – włą­cze­nie op­cji spo­wo­du­je, że pro­gram pod­czas za­pi­su bę­dzie kom­pre­so­wał bit­ma­py al­go­ryt­mem png. Wyd­łu­ża to nie­zna­cznie czas za­pi­sy­wa­nia do­ku­men­tu, ale zmniej­sza je­go ob­ję­tość.

  • Po­ka­zuj kadr – włą­cze­nie tej op­cji spo­wo­du­je wy­świet­la­nie w ok­nie ro­bo­czym ram­ki o pro­por­cjach od­po­wia­da­ją­cych usta­wio­nej roz­dziel­czo­ści wy­jścio­wej. Dzię­ki te­mu mo­że­my pre­cy­zyj­nie do­brać po­więk­sze­nie i po­ło­że­nie obiek­tu na sce­nie.

  • Za­pi­suj schow­ki – włą­cze­nie tej op­cji spo­wo­du­je, że ra­zem z do­ku­men­tem zo­sta­nie za­pi­sa­na za­war­tość wszyst­kich wie­lo­po­zy­cyj­nych schow­ków w pro­gra­mie.

  1. Op­cje pro­gra­mu   ^

W tej gru­pie op­cji ma­my dwa przy­cis­ki. Oba przy­cis­ki ot­wie­ra­ją ok­no Eks­plo­ra­to­ra za­so­bów, z tym że w za­leż­no­ści od uży­te­go przy­cis­ku zo­sta­nie ot­war­ta in­na ga­łąź Eks­plo­ra­to­ra.

Fot. 2.
Eks­plo­ra­tor za­so­bów

Eks­plo­ra­tor za­so­bów jest ok­nem wy­stę­pu­ją­cym w więk­szo­ści pro­gra­mów pa­kie­tu Kom­bi i sku­pia ono w so­bie za­rzą­dza­nie pro­gra­mem. W ok­nie tym mo­gą być wy­świet­la­ne za­ró­wno pli­ki po­mo­cy, in­for­ma­cje o sta­nie pro­gra­mu jak i za­kład­ki z op­cja­mi kon­fi­gu­ra­cyj­ny­mi.

Swo­ją bu­do­wą przy­po­mi­na on Eks­plo­ra­tor Win­dows. W le­wej czę­ści znaj­dzie­my roz­wi­ja­ne drze­wo gru­pu­ją­ce róż­ne za­so­by pro­gra­mu. Po­nad­to mo­że­my prze­szu­kać za­so­by (op­cje) po wy­bra­niu pa­ne­lu szu­ka­nia iko­ną Ikona szukania. W pra­wej czę­ści na­to­miast wi­dzi­my da­ne przy­pi­sa­ne da­nej ga­łę­zi.

Szcze­gó­ło­wy opis dzia­ła­nia po­szcze­gól­nych op­cji kon­fi­gu­ra­cyj­nych znaj­dzie­my w ok­nie Eks­plo­ra­to­ra – po wy­bra­niu in­te­re­su­ją­cej nas gru­py op­cji.