123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Pliki do pobrania

Lp.
Plik
Data modyfi­kacji
Wielkość pliku
Liczba pobrań
1.Projektor K3D v. 9.x1
Wer­sja 30-dniowa bezpłatna lub de­mon­stra­cyj­na (sprawdź li­cen­cję na wer­sję 30-dniową bezpłatną, li­cen­cję na wer­sję de­mon­stra­cyj­ną)19.09.2167.36 MB55
Wersja komercyjna
2.Filmy instruktażowe2
Zestaw 120.07.2117.67 MB77

1 Projektor K3D jest również za­warty w pa­kie­cie Kom­bi. Je­śli na­bę­dziesz (lub na­by­łeś) pa­kiet Kom­bi w pełnej wersji, to nie po­trze­bu­jesz do­dat­ko­wej li­cen­cji na Projektor K3D.
2 Fil­my in­struk­ta­żo­we są za­pi­sa­ne w po­sta­ci samo­roz­pa­ko­wu­ją­ce­go się ar­chi­wum (plik exe). Po po­bra­niu i uru­cho­mie­niu pli­ku, pro­gram spró­bu­je od­szu­kać ka­ta­log z pro­gra­mem. Jeśli go zna­jdzie, to fil­my zo­sta­ną auto­ma­tycz­nie za­in­sta­lo­wa­ne we właś­ci­wym ka­ta­lo­gu i będziesz mógł je oglą­dać z po­zio­mu pro­gra­mu.
Je­śli na­to­miast nie masz za­in­sta­lo­wa­ne­go Projektora K3D, to kliknij w archi­wi­ze­rze op­cję Eksploruj, po czym wy­pa­kuj pli­ki z roz­sze­rze­niem avi, któ­re bę­dziesz mógł obe­jrzeć w do­wo­lnym od­twa­rza­czu video.
Mo­żesz też obejrzeć te fil­my na tej stro­nie lub na na­szym ka­na­le You­Tube.

Serwisy 3n

Logo Kombi
Logo Wirtualnej Galerii
Logo 3N STOCK PHOTOS
Logo Kombi PDF Tools
Logo Projektora K3D
Logo 3N Games