123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Przykłady

Projektor K3D to mały, na­rzę­dzio­wy pro­gram słu­żą­cy do rzu­to­wa­nia bit­map oraz gra­fik wek­to­ro­wych na trój­wy­mia­ro­we po­wierz­chnie. W pro­gra­mie zna­jdzie­my rów­nież ge­ne­ra­to­ry po­zwa­la­ją­ce ge­ne­ro­wać atrak­cyj­ne gra­fi­ki cy­fro­we.

Program jest frag­men­tem pa­kie­tu Kombi, ale mo­że rów­nież pra­co­wać samo­dziel­nie – w oder­wa­niu od pa­kie­tu. I mi­mo, że jest ma­ły, to du­żo po­tra­fi. Ni­żej pre­zen­tu­je­my przy­kła­do­we fil­my i zdję­cia wy­ren­de­ro­wa­ne tym pro­gra­mem:

Możesz pobrać pro­gram i go wy­pró­bo­wać. Udo­stę­pnia­my bez­płat­ną wer­sję 30-dnio­wą zgod­nie z umo­wą li­cen­cyj­ną. W po­bra­nym pa­kie­cie bę­dą rów­nież przy­kła­do­we do­ku­men­ty po­ka­za­ne wy­żej. Spróbuj – myślę, że pro­gram Ci się spo­do­ba :-).