123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Ma­ga­zyn sia­tek

Me­nu Ma­ga­zyn sia­tek po­ka­za­no na Fot. 1.

Fot. 1.
Me­nu Ma­ga­zyn sia­tek.

Me­nu włą­cza­my iko­ną Otwórz magazyn siatek. Ob­słu­gu­je ono po­wie­rzchnie ste­ru­ją­ce. Po­wie­rzchnię ta­ką na­le­ży trak­to­wać ja­ko twór skła­da­ją­cy się z ra­my, na któ­rej roz­pię­te są pio­no­we i po­zio­me lin­ki. W ten spo­sób zo­sta­je utwo­rzo­na kra­ta. Każ­dy punkt za­cze­pie­nia oraz prze­cię­cia się li­nek ma swo­je ma­te­ma­tycz­ne współ­rzę­dne w trzech wy­mia­rach. Moż­na zmie­niać te współ­rzę­dne, ale nie moż­na do­wol­nie wsta­wiać lub usu­wać pun­któw z kra­ty. Je­śli chce­my do­dać lub usu­nąć pun­kty, to tyl­ko ca­ły rząd (tj. li­nię po­zio­mą) lub ko­lum­nę (tj. li­nię pionową).

Każ­dą po­wie­rzchnię cha­rak­te­ry­zu­je pięć pa­ra­me­trów, któ­re edy­tu­je­my za po­mo­cą su­wa­ków lub pól edy­cyj­nych. Pa­ra­me­try te ozna­czo­ne są opi­sa­ny­mi ni­żej ikonami:

Liczba kolumn siatki – licz­ba ko­lumn,
Liczba wierszy siatki – licz­ba wier­szy,
Szerokość siatki – sze­ro­kość po­wie­rzchni,
Wysokość siatki – wy­so­kość po­wie­rzchni,
Grubość siatki – gru­bość (głę­bo­kość) po­wie­rzchni.

Z li­sty znaj­du­ją­cej się w tym me­nu wy­bie­ra­my po­wie­rzchnię ste­ru­ją­cą. Li­sta za­wie­ra dwa ro­dza­je po­wie­rzchni ozna­czo­ne na­stę­pu­ją­cy­mi symbolami:

Powierzchnia wbudowana – Po­wie­rzchnia zde­fi­nio­wa­na we­wnątrz pro­gra­mu. Te po­wie­rzchnie są ge­ne­ro­wa­ne przez pro­gram („w lo­cie”) na pod­sta­wie od­po­wie­dnich wzo­rów ma­te­ma­tycz­nych. Moż­li­wa jest więc dla nich zmia­na licz­by ko­lumn lub wier­szy i po­no­wne ich wygenerowanie.

Powierzchnia na dysku – Po­wie­rzchnie za­pi­sa­ne na dys­ku. Ta­kie po­wie­rzchnie są ozna­czo­ne na­zwą dys­ko­wą pli­ku, w któ­rym są za­pi­sa­ne (np. w po­da­nym przy­kła­dzie jest to plik „cone”). Te po­wie­rzchnie zo­sta­ły utwo­rzo­ne po­przez rę­czne (lub pół­au­to­ma­tycz­ne – za po­mo­cą wbu­do­wa­ne­go w pro­gram kal­ku­la­to­ra) usta­wie­nie pun­któw węz­ło­wych w od­po­wie­dnich miej­scach. Użyt­ko­wnik mo­że two­rzyć swo­je po­wie­rzchnie i po­przez za­pi­sa­nie ich w do­myśl­nym ka­ta­lo­gu pro­gra­mu uczy­nić je do­stęp­ny­mi po­przez oma­wia­ną li­stę. Dla te­go ty­pu po­wie­rzchni nie jest moż­li­wa pro­sta zmia­na licz­by węz­łów. Moż­na je­dy­nie do­sta­wiać rę­cznie wier­sze lub kolumny.

Za po­mo­cą zna­czni­ków Siat­ki wbu­do­wa­neSiat­ki na dys­ku moż­na za­de­cy­do­wać, któ­re siat­ki bę­dą za­mie­szczo­ne na liście.

Po­za siat­ka­mi ozna­czo­ny­mi wy­mie­nio­ny­mi wy­żej iko­na­mi, na li­ście mo­że po­ja­wić się siat­ka ozna­czo­na iko­ną Powierzchnia zmodyfikowana, któ­ra ozna­cza, że po­wie­rzchnia zo­sta­ła zmo­dy­fi­ko­wa­na rę­cznie. Każ­da po­wie­rzchnia (czy to wy­ge­ne­ro­wa­na au­to­ma­tycz­nie, czy po­bra­na z dys­ku) pod­da­na rę­cznym mo­dy­fi­ka­cjom jest na li­ście ozna­czo­na ta­ką ikoną.

Tech­ni­ka pra­cy z po­wie­rzchnia­mi po­le­ga na wy­bra­niu spo­śród do­stęp­nych po­wie­rzchni tej, któ­ra od­po­wia­da naj­bar­dziej na­szym po­trze­bom, a na­stęp­nie na rę­cznym jej modyfikowaniu.

Aby wy­brać po­wie­rzchnię, na­le­ży klik­nąć dwu­krot­nie in­te­re­su­ją­cą nas po­wie­rzchnię na liście.

Je­śli wy­bra­na po­wie­rzchnia jest po­wie­rzchnią wbu­do­wa­ną, to na­stą­pi za­mia­na ak­tual­nie ak­ty­wnej po­wie­rzchni na po­wie­rzchnię wy­bra­ną. Je­dno­cześ­nie uak­ty­wnią się su­wa­ki i po­la edy­cyj­ne od­po­wia­da­ją­ce licz­bie wier­szy i ko­lumn. Mo­że­my te­raz za po­mo­cą tych su­wa­ków (lub pól edy­cyj­nych) zmie­nić te parametry.

Siat­ki za­pi­sa­ne na dys­ku po­za in­for­ma­cja­mi o współ­rzę­dnych za­wie­ra­ją ró­wnież in­for­ma­cje o oświet­le­niu. Dla­te­go je­śli wy­bra­na po­wie­rzchnia jest po­wie­rzchnią za­pi­sa­ną na dys­ku, pro­gram wy­świet­li pod­rę­czne me­nu, po­przez któ­re mo­że­my wy­brać czy chce­my za­im­por­to­wać sa­mą siat­kę, czy in­for­ma­cje o oświet­le­niu, czy też wszyst­ko. Po za­im­por­to­wa­niu in­for­ma­cji o współ­rzę­dnych, ak­tual­nie ak­ty­wna po­wie­rzchnia zo­sta­nie za­stą­pio­na siat­ka za­im­por­to­wa­ną. W tym wy­pad­ku su­wa­ki oraz po­la edy­cyj­ne po­zwa­la­ją­ce edy­to­wać licz­bę ko­lumn i wier­szy nie bę­dą aktywne.

W obu wy­pad­kach mo­że­my za po­mo­cą su­wa­ków (i pól edy­cyj­nych) ozna­czo­nych ikonami Szerokość siatki, Wysokość siatki, Grubość siatki zmie­nić wy­so­kość sze­ro­kość i głę­bo­kość siatki.

Po­za wy­mie­nio­ny­mi wy­żej fun­kcja­mi, w oma­wia­nym me­nu znaj­dzie­my czte­ry ikony:

Otwórz siatkę – ot­wie­ra siat­kę z dys­ku,
Zapisz siatkę – za­pi­su­je bie­żą­cą siat­kę na dys­ku,
Modelowanie siatki – ot­wie­ra me­nu Mo­de­lo­wa­nia siat­ki,
Wysokość siatki – ot­wie­ra Edy­tor siat­ki i tek­stur.