123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Me­nu pli­ków

Me­nu plików – ozna­czo­ne iko­ną Menu plików ob­słu­gu­je w pro­gra­mie ope­ra­cje dys­ko­we zwią­za­ne z ot­wie­ra­niem i za­pi­sy­wa­niem do­ku­men­tów pro­jek­to­ra.

Fot. 1.
Me­nu plików

Me­nu za­wie­ra dwa pod­me­nu:

 1. Ostatnio otwierane dokumenty Ostat­nio ot­wie­ra­ne do­ku­men­ty
 2. Szablony Szab­lo­ny
 3. Oraz iko­ny wspól­ne dla obu pod­me­nu


 1. Ostat­nio ot­wie­ra­ne do­ku­men­ty   ^

To pod­me­nu za­wie­ra w gór­nej czę­ści li­stę, na któ­rej pro­gram wy­świet­la mi­nia­tur­kę, naz­wę oraz ewen­tual­ny ko­men­tarz tych do­ku­men­tów, któ­re by­ły nie­da­wno ob­ra­bia­ne. Pli­ki są do­da­wa­ne do li­sty au­to­ma­tycz­nie. Każ­dy no­wo ot­war­ty do­ku­ment jest umie­szcza­ny na po­cząt­ku li­sty. Ko­lej­ność do­ku­men­tów na li­ście wy­ni­ka w związ­ku z tym z cza­su ich ot­wie­ra­nia.

Klik­nij dwu­krot­nie le­wym przy­cis­kiem mysz­ki wy­bra­ny do­ku­ment, aby go ot­wo­rzyć. Klik­nij pra­wym przy­cis­kiem mysz­ki wy­bra­ny do­ku­ment, aby ot­wo­rzyć me­nu kon­tek­sto­we (pod­rę­czne) za­wie­ra­ją­ce ope­ra­cje, któ­re mo­gą być wy­ko­na­ne na do­ku­men­cie (jak np. zmia­na je­go naz­wy, czy edy­cja ko­men­ta­rza) lub na li­ście (jak, np. usu­nię­cie do­ku­men­tu z li­sty, itp.).


 1. Szab­lo­ny   ^

To pod­me­nu pra­cu­je po­dob­nie do omó­wio­ne­go wy­żej, ale jest kil­ka róż­nic.
 • Szab­lo­ny są do­ku­men­ta­mi pro­jek­to­ra prze­cho­wy­wa­ny­mi w ka­ta­lo­gu ../tem­pla­tes, a li­sta za­wie­ra wszyst­kie do­ku­men­ty znaj­du­ją­ce się w tym ka­ta­lo­gu. W związ­ku z tym nie moż­na usu­nąć do­ku­men­tu z li­sty. Moż­na je­dy­nie usu­nąć szab­lon z dys­ku i nie bę­dzie on wte­dy wy­świet­la­ny na li­ście.
 • Po ot­war­ciu szab­lo­nu pro­gram nie za­pa­mię­tu­je naz­wy ot­war­te­go do­ku­men­tu, co po­wo­du­je, że fun­kcja Za­pisz wy­wo­ła fun­kcję Za­pisz ja­ko, co wy­mu­si na nas zmia­nę naz­wy pli­ku po to, że­by szab­lon nie zo­stał nad­pi­sa­ny. Aby za­pi­sać do­ku­ment ja­ko szab­lon, na­le­ży za­pi­sać go ja­ko zwyk­ły do­ku­ment, a na­stęp­nie – po­przez me­nu kon­tek­sto­we pod­me­nu Ostat­nio ob­ra­bia­ne do­ku­men­ty wy­ko­nać fun­kcję Do­daj do szab­lo­nów.


 1. Iko­ny wspól­ne dla obu pod­me­nu   ^

W pra­wej gór­nej czę­ści oma­wia­nych pod­me­nu znaj­dzie­my iko­nę Operacje na liście. Jej klik­nię­cie ot­wo­rzy me­nu kon­tek­sto­we ak­tual­nie wy­bra­nej po­zy­cji na li­ście. Me­nu to ot­wo­rzy­my rów­nież kla­wi­szem Alt.

W dol­nej czę­ści obu oma­wia­nych pod­me­nu znaj­dzie­my na­stę­pu­ją­ce iko­ny:
 1. Nowy dokument No­wy do­ku­ment. Przy­go­to­wu­je pro­gram do pra­cy. Usu­wa z pa­mię­ci rzu­to­wa­ne obiek­ty oraz usta­la do­myśl­ną po­wie­rzchnię. Usta­wia do­myśl­ne ko­lo­ry oraz oświet­le­nie.
 2. Otwórz dokument Ot­wórz do­ku­ment. Ot­wie­ra do­ku­ment z dys­ku. Je­śli w pro­jek­to­rze znaj­du­je się nie za­pi­sa­ny do­ku­ment, pro­gram za­pro­po­nu­je je­go za­pis.
 3. Zapisz dokument jako Za­pisz do­ku­ment ja­ko. Za­pi­su­je do­ku­ment pod no­wą naz­wą, któ­rą wy­bie­ra­my w ok­nie wy­bo­ru pli­ku.
 4. Zapisz dokument Za­pisz do­ku­ment. Za­pi­su­je do­ku­ment na dys­ku pod wcześ­niej usta­lo­ną naz­wą. Je­śli jest to no­wy do­ku­ment – zo­sta­nie wy­ko­na­na fun­kcja Za­pisz ja­ko.