123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U
Pro­jek­tor K3D

Pro­jek­tor K3D, to pro­gram umoż­li­wia­ją­cy rzu­to­wa­nie gra­fi­ki ra­stro­wej i wek­to­ro­wej na po­wie­rzchnie brył oraz ge­ne­ro­wa­nie teł, tek­stur i wir­tu­al­nych obra­zów.

Głó­wne ce­chy programu:

  • Pro­gram umoż­li­wia rzu­to­wa­nie bit­map i gra­fik wek­to­ro­wych na po­wie­rzchnię do­wol­nie usy­tuo­wa­ną w prze­strze­ni 3D.
  • Po­wie­rzchnia, na któ­rą rzu­tu­je­my gra­fi­kę mo­że być płas­ka, bądź ufor­mo­wa­na w bry­łę (ku­lę, pro­sto­pa­dło­ścian, wa­lec, itp.).
  • Za­ró­wno po­ło­że­nie po­wie­rzchni, jak i jej kształt mo­gą się zmie­niać w cza­sie. Pro­gram umoż­li­wia ani­ma­cję kil­ku­dzie­się­ciu pa­ra­me­trów opi­su­ją­cych oglą­da­ną sce­nę.
  • Na bit­ma­py (rzu­to­wa­ne oraz wy­ren­de­ro­wa­ne przez pro­gram) moż­na na­kła­dać fil­try ra­stro­we.
  • Program umo­żli­wia ge­ne­ro­wa­nie teł, tek­sturwir­tu­al­nych ob­ra­zów.
  • Program umo­żli­wia po­bie­ra­nie pli­ków (bit­map, gra­fik wek­to­ro­wy­ch) oraz do­ku­men­tów pro­je­kto­ra wprost z 3N Stock Photos.

Za­war­tość pakietu:

In­sta­la­tor Pro­jek­to­ra K3D za­wie­ra:

Pro­jek­tor jest też ele­men­tem pa­kie­tu Kom­bi. Je­śli na­bę­dziesz pa­kiet Kom­bi w peł­nej wer­sji, to Pro­jek­tor bę­dzie już w tym pa­kie­cie za­war­ty.Do­stęp­ne wer­sje:

Pro­gram do­stęp­ny jest w trzech wer­sjach:


Dla ko­go?

  • Je­śli po­trze­bu­jesz zrea­li­zo­wać pro­ste za­da­nia 3D, a nie masz cza­su na roz­gry­za­nie roz­bu­do­wa­nych pa­kie­tów, to ten pro­gram jest dla Cie­bie.
  • Je­śli po­trze­bu­jesz szyb­ko wy­ren­de­ro­wać np. rzu­ty opa­ko­wań, ksią­żek, pu­szek, itp. to wy­pró­buj K3D.
  • Je­śli po­trze­bu­jesz wy­ren­de­ro­wać trój­wy­mia­ro­we na­pi­sy, to w K3D zro­bisz to łat­wo i szyb­ko.
  • Je­śli po­trze­bu­jesz nie­ty­po­we, atrak­cyj­ne tła czy tek­stu­ry, to pro­gram Ci w tym z pe­wno­ścią po­mo­że.


W