123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Okno programu

Okno główne programu pokazano na Fot. 1.

Fot. 1.
Okno główne projektora K3D

Okno to zawiera w sobie trzy obszary:

  1. Widok 3D
  2. Oś czasu
  3. Panel menu


  1. Wi­dok 3D   ^

Fot. 2.
Ok­no wi­do­ku 3D obiek­tu

  1. Oś cza­su   ^

Fot. 3.
Ok­no osi cza­su

Fot. 3.
Pa­nel me­nu

Pa­nel me­nu za­wie­ra dwie gru­py ikon. Iko­ny znaj­du­ją­ce się po le­wej stro­nie po­zwa­la­ją wy­brać kon­kret­ny ze­staw na­rzę­dzi: Iko­ny znaj­du­ją­ce się po pra­wej stro­nie są do­stęp­ne na każ­dym eta­pie pra­cy i po­zwa­la­ją wy­ko­nać pod­sta­wo­we ope­ra­cje edy­cyj­ne:
  • Cofnij ostatnią operację Uży­cie iko­ny co­fa ostat­nio wy­ko­na­ną ope­ra­cję
  • Przywróć ostatnio cofnieta operację Uży­cie iko­ny przy­wra­ca ostat­nio cof­nię­tą ope­ra­cję
  • Zapisz dokument Za­pi­su­je do­ku­ment
  • Pomoc Ot­wie­ra po­moc na stro­nie pro­du­cen­ta pro­gra­mu