123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby od­wie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w pra­wym gór­nym na­ro­żni­ku stro­ny) ozna­cza, że ak­ce­ptu­jesz pli­ki cookies na tej stro­nie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Okno programu

Okno główne programu pokazano na Fot. 1.

Fot. 1.
Okno główne Projektora K3D.

Ok­no to sta­no­wi ra­mę (obu­do­wę), w któ­rej znaj­dzie­my trzy ok­na ro­bo­cze, tj.:
 1. Ok­no z wi­do­kiem 3D.
 2. Ok­no osi cza­su.
 3. Pa­nel me­nu, któ­ry oma­wia­my ni­żej.

Dwa pier­wsze ok­na (z wi­do­kiem 3d oraz z osią cza­su) mo­gą być wy­pię­te z obu­do­wy ok­na głó­wne­go i mo­gą być prze­nie­sio­ne np. na do­dat­ko­wy mo­ni­tor. Poniż­szy film po­ka­zu­je, jak ob­słu­gu­je­my tę fun­kcjo­nal­ność:

Wi­deo 1.
Interfejs Projektora K3D.

Pa­nel me­nu jest na sta­łe wy­bu­do­wa­ny w obu­do­wę ok­na głó­wne­go i po wy­pię­ciu z niej dwóch po­zo­sta­łych okien sta­no­wi wraz z obu­do­wą (ra­mą ok­na głó­wne­go) je­dno­li­te ok­no za­wie­ra­ją­ce me­nu głó­wne pro­gra­mu oraz iko­ny po­zwa­la­ją­ce zmie­niać do­stęp­ne ze­sta­wy na­rzę­dzi.

W oma­wia­nej tu wer­sji pro­gra­mu me­nu głó­wne za­wie­ra omó­wio­ne ni­żej po­zy­cje. Je­śli za naz­wą po­zy­cji znaj­du­je się wie­lo­kro­pek, to ozna­cza, że da­na po­zy­cja me­nu ot­wo­rzy do­dat­ko­we ok­no. Nie­któ­re fun­kcje za­war­te w me­nu moż­na ró­wnież wy­brać za po­mo­cą ikon. W ta­kiej sy­tua­cji – za naz­wą fun­kcji w me­nu po­ka­zu­je­my tę iko­nę:

 1. W me­nu Pli­ki:

  • No­wy do­ku­ment 3D (Ctrl + N) – iko­na Nowy dokument. Pro­gram ob­słu­gu­je dwa ty­py do­ku­men­tów, tj. do­ku­men­ty za­wie­ra­ją­ce obiek­ty 3D oraz do­ku­men­ty, w któ­rych wy­ko­rzy­sta­no tyl­ko fil­try ra­stro­we (bez ele­men­tów 3D). Szcze­gó­ły oma­wia­my na stro­nie Me­nu pro­jek­cji i efek­tów. Ta po­zy­cja me­nu two­rzy no­wy do­ku­ment wy­ko­rzy­stu­ją­cy obiek­ty 3D.
  • No­wy do­ku­ment z fil­tra­mi. Fun­kcja two­rzy no­wy do­ku­ment ko­rzy­sta­ją­cy wy­łą­cznie z fil­trów ra­stro­wych (patrz wy­jaś­nie­nie wy­żej).
  • No­we ok­no pro­gra­mu (Ctrl + Shift + N). Pro­gram pra­cu­je z wy­ko­rzy­sta­niem in­ter­fej­su SDI (sin­gle do­cu­ment in­ter­fa­ce), co ozna­cza, że je­dno­cześ­nie w pro­gra­mie mo­że być ot­war­ty tyl­ko je­den do­ku­ment. Jest je­dnak moż­li­wość je­dno­czes­ne­go ot­war­cia wie­lu okien z pro­gra­mem, a w nich róż­nych do­ku­men­tów. Ta fun­kcja two­rzy no­wy do­ku­ment i ot­wie­ra go w no­wym ok­nie pro­gra­mu.
  • Ot­wórz... (Ctrl + O) – ikona Otwórz dokument. Fun­kcja ot­wie­ra okno wy­bo­ru pli­ków, w któ­rym mo­że­my wy­brać do­ku­ment, któ­ry chce­my ot­wo­rzyć. Je­śli ak­tual­nie ob­ra­bia­ny do­ku­ment zo­stał zmie­nio­ny i nie jest za­pi­sa­ny, ot­war­cie no­we­go do­ku­men­tu zo­sta­nie po­prze­dzo­ne wy­świet­le­niem od­po­wie­dnie­go ko­mu­ni­ka­tu.
  • Ot­wórz ko­pię do­ku­men­tu w no­wym ok­nie (Ctrl + Shift + C). Fun­kcja za­pi­su­je ak­tual­nie ot­war­ty do­ku­ment do pli­ku tym­cza­so­we­go, a na­stęp­nie ot­wie­ra go w no­wym ok­nie pro­gra­mu.
  • Za­pisz do­ku­ment (Ctrl + S) – iko­na Zapisz dokument. Po­le­ce­nie za­pi­su­je do­ku­ment. Je­śli w oknie wy­bo­ru pli­ków (pod­czas pierwsze­go za­pi­su do­ku­men­tu) zo­sta­nie włą­czo­ny od­po­wied­ni znacz­nik, to pro­gram bę­dzie auto­ma­tycz­nie two­rzył ko­pie za­pi­sy­wa­nych do­ku­ment­ów. Ko­pie te znaj­du­ją się w tym sa­mym ka­ta­lo­gu co za­pi­sy­wa­ny plik i ma­ją do na­zwy do­da­ne sło­wo kopia.
  • Za­pisz do­ku­ment ja­ko... – ikona Zapisz dokument jako. Fun­kcja ot­wo­rzy okno wy­bo­ru pli­ków, w któ­rym na­da­je­my no­wą naz­wę ak­tual­nie edy­to­wa­ne­mu do­ku­men­to­wi. W ot­war­tym ok­nie wy­bo­ru pli­ków mo­że­my wy­brać op­cję au­to­ma­tycz­ne­go two­rze­nia ko­pii nad­pi­sy­wa­nych pli­ków (patrz funk­cja wy­żej).
  • Za­pisz ostat­ni ren­der ja­ko... (Ctrl + W). Je­śli w pro­gra­mie wy­ren­de­ro­wa­liś­my ja­kiś ob­raz, to ta fun­kcja umoż­li­wia je­go za­pi­sa­nie. Ope­ra­cja za­pi­sa­nia bę­dzie po­prze­dzo­na ot­war­ciem okna wy­bo­ru pli­ków, w któ­rym na­da­je­my naz­wę za­pi­sy­wa­ne­mu pli­ko­wi.
  • Za­mknij (Alt + F4). Fun­kcja za­my­ka ok­no pro­gra­mu. Je­śli ak­tual­nie ob­ra­bia­ny do­ku­ment zo­stał zmie­nio­ny i nie jest za­pi­sa­ny, za­mknię­cie pro­gra­mu zo­sta­nie po­prze­dzo­ne wy­świet­le­niem od­po­wie­dnie­go ko­mu­ni­ka­tu.

 1. W me­nu Edy­cja:
  • Cof­nij ostat­nią ope­ra­cję (Ctrl + Z) – iko­na Cofnij ostatnią operację.
  • Przy­wróć ostat­nią ope­ra­cję (Ctrl + Y) – iko­na Przywróć ostatnią operację.
  • Fil­try ra­stro­we (F). Fun­kcja ot­wie­ra ok­no fil­trów ra­stro­wych. Fil­try ra­stro­we mo­gą być na­kła­da­ne w pro­gra­mie w dwóch sy­tua­cjach, tj. moż­na na­ło­żyć filtr na tek­stu­rę przed jej na­ło­że­niem na bry­łę oraz na już wy­ren­de­ro­wa­ny ob­raz. W obu sy­tua­cjach ob­słu­ga ok­na jest ta­ka sa­ma jak w pro­gra­mie Kom­bi i tam też zo­sta­ła omó­wio­na.
  • Ren­de­ruj (F9) – ikona Renderuj. Fun­kcja spo­wo­du­je wy­ren­de­ro­wa­nie ob­ra­zu, któ­ry wi­dzi­my w ok­nie pod­glą­du, a na­stęp­nie ot­war­cie ok­na z pod­glą­dem wy­ren­de­ro­wa­nej sce­ny.

 2. W me­nu Wi­dok:
  • Me­nu kon­fi­gu­ra­cyj­ne (1) ot­wie­ra Me­nu kon­fi­gu­ra­cyj­ne – iko­na Menu konfiguracyjne.
  • Me­nu pli­ków (2) ot­wie­ra Me­nu pli­ków – iko­na Menu plików.
  • Me­nu obiek­tów (3) ot­wie­ra Me­nu obiek­tu – iko­na Menu obiektu.
  • Me­nu oto­cze­nia (4) ot­wie­ra Me­nu oto­cze­nia – iko­na Menu otoczenia.
  • Me­nu ka­me­ry (5) ot­wie­ra Me­nu ka­me­ry – iko­na Menu kamery.
  • Me­nu tek­stur (6) ot­wie­ra Me­nu tek­stur – iko­na Menu tekstur.
  • Me­nu pro­jek­cji i efek­tów (7) ot­wie­ra Me­nu pro­jek­cji i efek­tów – iko­na Menu projekcji.
  • Me­nu wy­jścio­we (8) ot­wie­ra me­nu wy­jścio­we – iko­na Menu wyjściowe.
  • Ostat­ni ren­der lub wy­bra­na tek­stu­ra (F3). ot­wie­ra ok­no z pod­glą­dem. Je­śli ot­war­te jest me­nu tek­stur i na li­ście tek­stur jest wy­bra­na ja­kaś tek­stu­ra, to zo­sta­nie ot­war­te ok­no, w któ­rym zo­sta­nie po­ka­za­na ta tek­stu­ra. W prze­ci­wnym wy­pad­ku, zo­sta­nie ot­war­te ok­no z pod­glą­dem ostat­nie­go ren­de­ru.
  • Pełny ekran (F11) włącza lub wyłącza tryb pełnego ekranu.

 3. Ponadto, pod ikoną sym­bo­li­zu­ją­cą logo pro­gra­mu znajdzie­my menu programu, a w nim m.in.:
  • In­for­ma­cje o pa­kie­cie... Po­le­ce­nie ot­wie­ra Eks­plo­ra­tor za­so­bów pro­gra­mu ot­war­ty na za­kład­ce In­for­ma­cje o pa­kie­cie.
  • O pro­gra­mie... Po­le­ce­nie ot­wie­ra ok­no z me­try­ką pro­gra­mu.
  • Eks­plo­ra­tor za­so­bów... (Alt + F12). Po­le­ce­nie ot­wie­ra okno Eks­plo­ra­to­ra za­so­bów.
  • Krea­tor kon­fi­gu­ra­cji... (F12). Po­le­ce­nie ot­wie­ra okno Eks­plo­ra­to­ra za­so­bów pro­gra­mu ot­war­te na za­kład­ce Krea­tor kon­fi­gu­ra­cji.
  • Re­je­stra­tor pli­ków... Po­le­ce­nie ot­wie­ra Re­je­stra­tor pli­ków pa­kie­tu Kom­bi, po­przez któ­ry mo­że­my za­re­je­stro­wać w sy­ste­mie do­ku­men­ty pro­je­kto­ra. Po do­ko­na­niu re­je­stra­cji, dwu­krot­ne klik­nię­cie w do­ku­ment w ok­nie Eksplo­ra­to­ra Win­dows spo­wo­du­je otwar­cie te­go do­ku­men­tu.
  • Po­moc pro­gra­mu... Po­le­ce­nie ot­wie­ra Eks­plo­ra­tor za­so­bów pro­gra­mu ot­war­ty na za­kład­ce Po­moc pro­gra­mu.
  • Dokumentacja on-line programu. Po­le­ce­nie ot­wie­ra ni­niej­szą stro­nę in­ter­ne­to­wą.
  • Po­moc kon­tek­sto­wa... (F1). – ikona Pomoc kontekstowa. Po­le­ce­nie ot­wie­ra ser­wis in­ter­ne­to­wy, któ­ry właś­nie czy­tasz ot­war­ty na stro­nie od­po­wia­da­ją­cej sy­tua­cji, w któ­rej znaj­du­je się pro­gram.
  • Wi­deo... Po­le­ce­nie ot­wie­ra Eks­plo­ra­tor za­so­bów pro­gra­mu ot­war­ty na za­kład­ce z fil­ma­mi do­ty­czą­cy­mi oma­wia­ne­go pro­gra­mu. W stan­dar­do­wej kon­fi­gu­ra­cji nie wszyst­kie fil­my są za­in­sta­lo­wa­ne. Aby do­in­sta­lo­wać bra­ku­ją­ce fil­my, klik­nij iko­nę Po­bierz fil­my z ser­we­ra (któ­rą znaj­dziesz w ok­nie prze­glą­dar­ki wi­deo). Spo­wo­du­je to uru­cho­mie­nie pro­gra­mu, któ­ry po­bie­rze fil­my i je za­in­sta­lu­je. Te same fil­my mo­żesz też obe­jrzeć na tej stro­nie lub na na­szym ka­na­le You Tube.