123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U
Pro­jek­tor K3D

Pro­jek­tor K3D, to pro­gram umoż­li­wia­ją­cy rzu­to­wa­nie gra­fi­ki ra­stro­wej i wek­to­ro­wej na po­wie­rzchnie brył oraz ge­ne­ro­wa­nie teł, tek­stur i wir­tu­al­nych obra­zów.

Głó­wne ce­chy programu:

  • Pro­gram umoż­li­wia rzu­to­wa­nie bit­map i gra­fik wek­to­ro­wych na po­wie­rzchnię do­wol­nie usy­tuo­wa­ną w prze­strze­ni 3D.
  • Po­wie­rzchnia, na któ­rą rzu­tu­je­my gra­fi­kę mo­że być płas­ka, bądź ufor­mo­wa­na w bry­łę (ku­lę, pro­sto­pa­dło­ścian, wa­lec, itp.).
  • Za­ró­wno po­ło­że­nie po­wie­rzchni, jak i jej kształt mo­gą się zmie­niać w cza­sie. Pro­gram umoż­li­wia ani­ma­cję kil­ku­dzie­się­ciu pa­ra­me­trów opi­su­ją­cych oglą­da­ną sce­nę.
  • Na bit­ma­py (rzu­to­wa­ne oraz wy­ren­de­ro­wa­ne przez pro­gram) moż­na na­kła­dać fil­try ra­stro­we.
  • Program umo­żli­wia ge­ne­ro­wa­nie teł, tek­sturwir­tu­al­nych ob­ra­zów.
  • Program umo­żli­wia po­bie­ra­nie pli­ków (bit­map, gra­fik wek­to­ro­wy­ch) oraz do­ku­men­tów pro­je­kto­ra wprost z 3N Stock Photos.

Za­war­tość pakietu:

In­sta­la­tor Pro­jek­to­ra K3D za­wie­ra:

Pro­jek­tor jest też ele­men­tem pa­kie­tu Kom­bi. Je­śli na­bę­dziesz pa­kiet Kom­bi w peł­nej wer­sji, to Pro­jek­tor bę­dzie już w tym pa­kie­cie za­war­ty.Do­stęp­ne wer­sje:

Pro­gram do­stęp­ny jest w trzech wer­sjach:


Dla ko­go?

  • Je­śli po­trze­bu­jesz zrea­li­zo­wać pro­ste za­da­nia 3D, a nie masz cza­su na roz­gry­za­nie roz­bu­do­wa­nych pa­kie­tów, to ten pro­gram jest dla Cie­bie.
  • Je­śli po­trze­bu­jesz szyb­ko wy­ren­de­ro­wać np. rzu­ty opa­ko­wań, ksią­żek, pu­szek, itp. to wy­pró­buj K3D.
  • Je­śli po­trze­bu­jesz wy­ren­de­ro­wać trój­wy­mia­ro­we na­pi­sy, to w K3D zro­bisz to łat­wo i szyb­ko.
  • Je­śli po­trze­bu­jesz nie­ty­po­we, atrak­cyj­ne tła czy tek­stu­ry, to pro­gram Ci w tym z pe­wno­ścią po­mo­że.


W