123

Uwaga! Ta wi­try­na wy­ko­rzy­stu­je pli­ki cook­ies w ce­lu umoż­li­wie­nia dzia­ła­nia nie­któ­rych fun­kcji ser­wi­su (np. zmia­ny ko­lo­ru tła, wy­glą­du in­ter­fej­su, itp.) oraz w ce­lu zli­cza­nia li­czby odwie­dzin. Wię­cej in­for­ma­cji znaj­dziesz w Po­li­ty­ce pry­wat­no­ści. Ak­tual­nie Two­ja przeg­lą­dar­ka ma wy­łą­czo­ną ob­słu­gę pli­ków co­o­kies dla tej wi­try­ny. Ten ko­mu­ni­kat bę­dzie wy­świet­la­ny, do­pó­ki nie za­ak­cep­tu­jesz pli­ków cook­ies dla tej wi­try­ny w swo­jej przeg­lą­dar­ce. Kliknięcie ikony * (w prawym górnym narożniku strony) oznacza, że akceptujesz pliki cookies na tej stronie. Ro­zu­miem, ak­cep­tu­ję pli­ki cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Aktualności

Luty 2017 – K3D – reaktywacja

W lu­tym 2017 pro­jek­tor 3D zo­stał od­dzie­lo­ny od pa­kie­tu Kombi i mo­że te­raz pra­co­wać sa­mo­dziel­nie. Pro­gram uzys­kał no­we fun­kcjo­nal­no­ści, jak np. moż­li­wość ge­ne­ro­wa­nia se­rii kla­tek w ce­lu wy­ren­de­ro­wa­nia fil­mu.

Zo­bacz przy­kła­do­we vi­deo wy­ren­de­ro­wa­ne tym pro­gra­mem.


Rok 2005 – narodziny programu

Pro­gram po­wstał ja­ko mo­duł pa­kie­tu Kombi. Za­da­niem mo­du­łu by­ło prze­twa­rza­nie bit­map i gra­fik wek­to­ro­wych za­war­tych w ram­kach pro­gra­mu Kom­bi. Pro­jek­tor umoż­li­wiał rzu­to­wa­nie tych da­nych na trój­wy­mia­ro­we po­wie­rzchnie ste­ru­ją­ce po­zwa­la­jąc uzys­ki­wać cie­ka­we efek­ty 3D.
W