123

Attention! The website uses cookies to offer you better browsing experience. Find out more on Privacy Policy. Now your browser has blocked cookies. This information will be displayed until you enable cookies in your browser.
I understand and accept cook­ies!
*
:
/
o
[
]
Z
U

Download

No.
File
Date of modifi­cation
Size
Number of downloads
1.K3D Projector v 9.x1
Demo version19.09.2167.36 MB195
Commercial version
2.Training videos2
Set 120.07.2117.67 MB15

1 The K3D projector is also included in the Kombi package. If you purchase (or have acquired) the Kombi package in full version, then you do not need an additional K3D Projector license.
2 Fil­my in­struk­ta­żo­we są za­pi­sa­ne w po­sta­ci samo­roz­pa­ko­wu­ją­ce­go się ar­chi­wum (plik exe). Po po­bra­niu i uru­cho­mie­niu pli­ku, pro­gram spró­bu­je od­szu­kać ka­ta­log z pro­gra­mem. Jeśli go zna­jdzie, to fil­my zo­sta­ną auto­ma­tycz­nie za­in­sta­lo­wa­ne we właś­ci­wym ka­ta­lo­gu i będziesz mógł je oglą­dać z po­zio­mu pro­gra­mu.
Je­śli na­to­miast nie masz za­in­sta­lo­wa­ne­go Projektora K3D, to kliknij w archi­wi­ze­rze op­cję Eksploruj, po czym wy­pa­kuj pli­ki z roz­sze­rze­niem avi, któ­re bę­dziesz mógł obe­jrzeć w do­wo­lnym od­twa­rza­czu video.
Mo­żesz też obejrzeć te fil­my na tej stro­nie lub na na­szym ka­na­le You­Tube.

Our Services

Kombi logo
Virtual Gallery logo
3N STOCK PHOTOS logo
Kombi PDF Tools logo
K3D logo
Logo 3N Games